Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

  • Công Ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động

Đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm phục vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời chủ động trong việc giao – nhận hàng hóa đường bộ và góp phần giảm thiểu chi phí, tăng năng lực canh tranh.

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (dịch vụ giao nhận, ủy thác hàng hóa xuất – nhập khẩu).

Hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa. 

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

3 CÔNG VIỆC HẾT HẠN